สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 
     
เว็บไซต์ ตรวจสอบบัญชี เต็มใจให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ
       
   
   
 
 
         
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
 
 
 
         
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 49-55 ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานการัญชี
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 49/2553 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางรายการ
     
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 50/2553 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ
     
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 51/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
     
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 52/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
     
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 53/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
     
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 54/2553 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
     
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 55/2553 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
     
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง การขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง การขอผ่อนผันการหมุ่นเวียนผู้สอบบัญชี
แบบ 56 - auditor (แบบคำขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี)
แบบประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองความเป็นอิสระในการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี
หนังสือเวียน
   
แบบ 61-1 (แบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี)  
แบบ 61-2 (หนังสือรับรองและยินยอมของสำนักงานสอบบัญชี)  
แบบ 61-3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด)  
แบบ 61-4 (บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี)  
 
 
 
 
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
 
เอกสารเผยแพร่ที่ อช. 6/2547 เรื่อง "การจัดทำงบการเงินรวม"
   
รวมประกาศของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
 
เอกสารเผยแพร่
         
         
 
 
designed by nongnoy.NET