เว็บไซต์ ตรวจสอบบัญชี เต็มใจให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ
       
   
   
 
         

สำนักงานตรวจสอบบัญชี S.V.P. ACCOUNTING GROUP CO.,LTD. บริการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์รายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบการจัดทำบัญชี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

         
         
 
 

ตรวจสอบบัญชี โดยดำเนินการตรวจสอบบัญช ีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ที่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด

         
         
 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

         
 
 
 
         
8คำอธิบายเกี่ยวกับการปฎิบัติ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
มาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
   
   
 
       
         
 
designed by nongnoy.NET