สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 
     
เว็บไซต์ ตรวจสอบบัญชี เต็มใจให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ
       
   
   
 
 
พระราชบัญญัติ
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
(รวมล่าสุด)
   

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๑

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑
 
แก้คำผิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิขย์ (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ.๒๕๕๑
   
   
กฎกระทรวง
   
 

จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

 
 
   

ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒)

   
   
ประกาศ
 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

เรื่อง การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด
(ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

 
 

เรื่อง การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียว
(ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

   
เรื่อง การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑)
   
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้
(ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙)
 
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่๒)
(ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
   
เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่๓)
(ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐)
   
   
 คำสั่ง
   
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์

ที่ ๑๗๐/๒๕๒๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วน และบริษัทมาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา ๑๒๑๗
(ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕)

   
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
   
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ สาขาย่อย หอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน
(ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)
   
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ ๙๘/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม
(ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙)
 
ที่ ๑๐๒/๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด
(ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙)
   

ที่ ๕๘ /๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
(ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

   
   
ระเบียบ
   
ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ว่าด้วย เงินวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานของบริษัทจำกัด และตรวจสอบบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙)

   
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙)
 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
   
แก้คำผิดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วย การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
   
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)
   
 
คำชี้แจง
 
คำชี้แจงกรมพัฒนาธูรกิจการค้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
(ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
 
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
(ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
   
 
 
 
designed by nongnoy.NET
 
     
     
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
-----------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------