สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 
     
เว็บไซต์ ตรวจสอบบัญชี เต็มใจให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ
       
   
   
 
 
         

การตรวจสอบบัญชี โดยดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด

 
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

 
 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโนบายขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญกับองค์กร การตรวจสอบภายในโดยผู้เชี่ยวชาญจะเสนอแนวทาง วิเคราะห์ ข้อคิดเห็นอย่างเป็นกลางให้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรและเป้าหมายในด้านความเชื่อถือได้ ความถูกต้องของระบบข้อมูล รายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แผนงาน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประหยัด การควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างพอเพียง อีกทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 
 
ในกรณีสงสัยว่ามีการรับสินบน การคอร์รัปชั่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือบริษัทของท่าน บริษัทของเราจะหาแนวทางควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจพบการทุจริตได้ทันเวลา และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 
 
การให้บริการด้านอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน รวมไปถึงการวิเคราะห์รายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบการจัดทำบัญชี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
         
         
 
 
designed by nongnoy.NET